Smeg Society
FOLLOW US : LANG :
FONT-SIZE : A- | A | A+
KNOWLEDGE
HOW TO & MAINTENANCE
ซื้อเตาอบมาใหม่ จะเริ่มใช้อย่างไรดี ?
การซื้อเตาอบมาใหม่ ผู้ใช้ควรอบเตาอบเปล่าก่อนการใช้งานจริง โดยการอบเตาอบเปล่า คือ การตั้งอุณหภูมิให้ร้อนสูงสุด เพื่อกำจัดกลิ่นน้ำยาและคราบน้ำมันในกระบวนการผลิต ให้หายไปก่อนการใช้งานจริง ซึ่งทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งหลังใช้งาน
วิธีการอบเตาอบเปล่า
1. เลือกโปรแกรมเตาอบจะเป็น ไฟบนล่าง หรือพัดลมร้อน
2. ตั้งอุณหภูมิสูงสุดของเตาอบรุ่นนั้น หรือ 200 องศาเซลเซียลขึ้นไป
3. ตั้งเวลาอย่างน้อย 30 นาที ในการอบเตาอบเปล่า
หมายเหต
1. หากภายในเตาอบยังมีกลิ่นสีเหลืออยู่ สามารถอบเตาอบเปล่าได้อีกครั้ง
2. เวลาอบเตาอบเปล่าให้เอาอุปกรณ์ในเตาอบออก
3. รอให้เตาอบเย็นลง ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด เช็คภายในเพื่อทำความสะอาดก่อนใช้งาน