FOLLOW US :     |     LANG :      
  นโยบายสีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สเมกมีค่านิยมและนโยบายในการพัฒนาอย่างอย่างต่อเนื่องในเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมานานหลายปี

สำนักงานใหญ่ของสเมกเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมันของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบระบบนิเวศน์ และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด

 

สำนักงานสีเขียว

 

สำนักงานใหญ่ของสเมกได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารทันสมัยที่สุดในอิตาลี ต้องขอบคุณการบริการจัดการที่ชาญฉลาดและนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาคารสำนักงานใหญ่ถูกออกแบบโดย Guido Canali และได้ชนะการประกวดการแข่งขัน  Modena Domotics ในงาน Bio-architecture Week ในปี 2007

 

สำนักงานใหญ่ของสเมกได้ถูกนำเสนอในงาน International Architecture ครั้งที่ 13 ณ เมืองเวนิซ ในปี 2012 ในฐานะที่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมที่เป็นเลิศของอิตาลี มีโครงสร้างที่เป็นมิตร และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 

ตัวตึกได้ออกแบบแบบบูรณาการที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของออฟฟิต และโรงงานมีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีความปลอดภัยของระบบจัดการและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของระบบไฟฟ้าและการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณโดยรอบเกินกว่า 30-33% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยรอบ( หรือคงไว้นับตั้งแต่มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม 4,000 ต้น) แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมและผู้คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ สำนักงานใหญ่

 


RESPONSIBLE DESIGN

Smeg ovens, hobs, coffee machines, cookers, dishwashers, washing machines, washer-dryers, hoods, sinks, refrigerators and freezers are all designed with environmental considerations in mind.

The greatest emphasis is placed on the choice of materials, such as steel, glass, aluminium and brass, which can be easily recycled using carefully-planned separate collections.

In addition, Smeg fully complies with the stipulations of the EU directives RoHS (Restriction oHazardous Substances) and REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), going further than just the minimum requirements.

The RoHS directive places stringent restrictions on the use of hazardous materials and substances such as lead, cadmium, mercury, chromium VI, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).

REACH 
The REACH regulation concerns the handling of chemical substances and aims to ensure that human health and the environment are protected to the fullest extent.


SUSTAINABLE PRODUCTION

The Smeg Group operates in line with sustainability criteria, from the selection of eco-compatible suppliersand the use to recyclable packaging to the use of alternative means of transport/haulage.

Smeg has always felt strongly about ecological issues and over the last few years has significantly reducedpollutant emissions and consumption of resources such as water, electricity and packaging materials in relation to production.

The company has also implemented an innovative waste management system: the amount of waste produced and its hazard level have both been reduced, and the separate collection of leftover materials destined forrecycling or reuse has been stepped up.

For Smeg, ecological not only means making appliances that have a negligible impact on the environment, but also following a production process which reflects or even improves on existing environmental conservation standards. This is undoubtedly more challenging, but Smeg sees it as a top priority.

 

GREEN PRODUCT

High performance and low consumption are features of all Smeg ovens, hobs, dishwashers, washer-dryers, hoods, built-in refrigerators, sinks and coffee machines. Special focus is placed on obtaining the highest energy efficiency class rating in order to help the environment and improve quality of life.

 

 

SUSTAINABILITY POLICY

Smeg's support for environmental sustainability and social responsibility can be seen in its Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) policy, which fully complies with UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 and OHSAS 18001 standards. These are all compatible with one another, enabling their easy integration into the three management systems.

UNI EN ISO 9001 This is a standard which outlines the requirements for the adoption of an quality management system in order to help companies improve their production and management processes, ensure product quality and increase customer satisfaction.

UNI EN ISO 14001 This is a standard which outlines the requirements for the adoption of an environmentalmanagement system and provides guidelines that companies can follow when drafting corporate policy on eco-sustainability and pollution. The certification focuses on optimising the use of energy and natural resources and quality systems for waste disposal.

OHSAS 18001 certification shows that Smeg has voluntarily implemented a sound occupational health and safety management system.